Regulamin świadczenia usług i bezpieczeństwa Platformy Trans.eu

Z chwilą publikacji regulaminu, załączników lub dodatków albo ich zmiany na stronie Administratora, wszelkie wcześniejsze regulaminy, załączniki lub dodatki tracą moc, a w ich miejsce obowiązują postanowienia nowe.

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 24.01.2014 r.

1. DEFINICJE

Regulamin
Niniejszy Regulamin świadczenia usług i bezpieczeństwa Platformy Trans.eu.

Administrator/Licencjodawca/Usługodawca
Trans.eu Group S.A. (dawniej Logintrans Sp. z o.o.) z siedzibą w Wysokiej, posiadająca adres: ul. Chabrowa 4, Wysoka, 52-200 Wrocław 65, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000720763, NIP: 8942764658, REGON: 932920615, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 104.500,00 PLN w pełni opłacony.

Platforma Trans.eu
Internetowy serwis informacyjno – usługowy Administratora, znajdujący się pod adresem internetowym www.trans.eu oraz pod innymi adresami powiązanymi, obejmujący wszelkie usługi, informacje i dokumenty, w tym TransCommunicate wraz z Dodatkowymi Funkcjami.

Użytkownik/Usługobiorca
Osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba prawna – prowadząca działalność gospodarczą związaną z transportem i spedycją.

TransTrucks – Giełda pojazdów
Dodatkowa Funkcja TransCommunicate w postaci giełdy pojazdów, przy pomocy której Użytkownicy mogą przeglądać i zamieszczać ogłoszenia wolnych pojazdów.

TransLoads – Giełda ładunków
Dodatkowa Funkcja TransCommunicate w postaci giełdy ładunków, przy pomocy której Użytkownicy mogą przeglądać i zamieszczać ogłoszenia wolnych ładunków.

TransCommunicate – Komunikator
Transportowy komunikator biznesowy, umożliwiający wysyłanie SMS-ów oraz bezpośrednią komunikację osób na terenie Europy, pracujących w firmach związanych z obrotem i transportem towarowym, rozpowszechniany przez Licencjodawcę bezpłatnie, na zasadach oprogramowania Freeware.

Giełda Wierzytelności
Funkcjonalność Platformy Trans.eu umożliwiająca publikację wierzytelności na sprzedaż, na podstawie zgłoszeń dokonanych przez Użytkowników, za pomocą TransCommunicate, w ramach Usługi Zgłoś Dłużnika świadczonej przez Administratora lub na podstawie umowy zawartej z Inkasso Logintrans sp. z o. o. sp. k.

Konto
Konto zdefiniowane w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Baza Danych Użytkowników
Zbiór wszystkich danych przekazanych Administratorowi w procesie rejestracji Konta za pomocą TransCommunicate, autoryzacji Użytkownika oraz korzystania z TransCommunicate.

Usługi
Wszelkie usługi świadczone przez Administratora drogą elektroniczną.

Dodatkowe Funkcje TransCommunicate
Płatne lub nieodpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pomocą TransCommunicate.

Dodatkowe Usługi
Nieodpłatne usługi dostępne dla Użytkowników.

Okres Abonamentowy
Okres, na który zostało złożone zamówienie przez Użytkownika na świadczenie usług w ramach Dodatkowych Funkcji TransCommunicate.

Okres rozliczeniowy
Okres, za który jest wystawiana Użytkownikowi Faktura z tytułu świadczenia Usług, wskazany w Umowie.

Cennik
Zestaw cen za dostęp do Dodatkowych Funkcji TransCommunicate wraz ze wskazaniem aktualnych promocji, opublikowany na stronie internetowej http://www.trans.eu/pl/cennik.html.

Faktura
Faktura VAT udostępniana Usługobiorcy poprzez TransCommunicate w oknie „Zamówienia i Faktury” i stanowi fakturę w formie elektronicznej zgodnie z Art. 2 pkt.32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2013 r., poz. 1608). Podstawą do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru jest Art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2013 r., poz. 1608).

Faktura Proforma
Dokument wystawiany przez Administratora przed dokonaniem płatności i stanowiący podstawę jej wniesienia.

Oprogramowanie
Wszelkie oferowane przez Licencjodawcę oprogramowanie dostępne w ramach Platformy Trans.eu, w tym TransCommunicate wraz z TransTrucks i TransLoads, systemem filtrowania przychodzących informacji wraz z późniejszymi uaktualnieniami i uzupełnieniami oraz Bazą Danych Użytkowników, udostępniane przez Licencjodawcę na podstawie Umowy licencyjnej.

Umowa
Umowa o świadczenie usług w ramach Platformy Trans.eu.

Umowa licencyjna
Umowa, na podstawie której Użytkownik nabył ograniczone prawa do korzystania z TransCommunicate oraz jego Dodatkowych Funkcji. Użytkownik akceptuje Umowę licencyjną podczas instalacji TransCommunicate.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1 Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Administrator ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
2.2 Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora, udostępnianych w ramach Oprogramowania Platformy Trans.eu. Postanowienia Regulaminu oraz Umowy licencyjnej określają prawa i obowiązki Użytkowników.
2.3 Użytkownik akceptuje Regulamin w momencie rejestracji Konta przy pomocy TransCommunicate i potwierdza, że zapoznał się z warunkami świadczenia usług elektronicznych przez Usługodawcę, a także, że wyraża zgodę na wszystkie postanowienia tego Regulaminu oraz Umowy licencyjnej.
2.4 Do korzystania z Platformy Trans.eu i Oprogramowania Trans.eu konieczne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, z włączoną obsługą plików „cookies” oraz skryptów java.

3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG
3.1 Usługodawca świadczy usługi elektroniczne w postaci teleinformatycznej platformy wymiany informacji o wolnych ładunkach i pojazdach ciężarowych, na którą składa się TransCommunicate wraz z Dodatkowymi Funkcjami TransCommunicate oraz Dodatkowymi Usługami.
3.2 Dodatkowymi Funkcjami TransCommunicate są:
a) TransTrucks,
b) TransLoads,
c) TransMap,
d) TransProtect,
e) Giełda Wierzytelności Platformy Trans.eu
3.3 Dodatkowymi Usługami są:
a) Forum Transportowe;
b) TransIdea.eu
c) Transplace.eu
3.4 Zasady korzystania z:
a) TransCommunicate określa Załącznik nr 1 do Regulaminu,
b) Dodatkowej Funkcji TransCommunicate – TransTrucks i TransLoads określa Załącznik nr 2 do Regulaminu,
c) Dodatkowej Funkcji TransCommunicate – TransMap określa Załącznik nr 9 do Regulaminu,
d) Dodatkowej Funkcji TransCommunicate – TransProtect określa Załącznik nr 6 do Regulaminu,
e) Dodatkowej Funkcji TransCommunicate – Giełdy Wierzytelności Platformy Trans.eu określa Załącznik nr 5 do Regulaminu,
f) Forum Transportowego określa Załącznik nr 4 do Regulaminu;
h) TransIdea.eu – określa Załącznik nr 7 do Regulaminu,
g) Transplace.eu – określa Załącznik nr 8 do Regulaminu,
i) Usługi SMS określa Załącznik nr 10 do Regulaminu,
3.5 W Okresie Abonamentowym Użytkownikowi przysługuje dostęp do Bazy Danych Użytkowników. Zasady korzystania z Bazy Danych Użytkowników określa Załącznik nr 3 do Regulaminu.

4. WARUNKI ZAWARCIA I ROZWIĄZANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
4.1 Do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych dochodzi poprzez zawarcie Umowy licencyjnej i rozpoczęcie korzystania z Usług, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących Dodatkowych Funkcji TransCommunicate.
4.2 Usługi dostępne w ramach Dodatkowych Funkcji TransCommunicate są świadczone w dwóch Trybach:
a) Przedpłaconym –dostęp do Usług jest udzielany po uiszczeniu opłaty za wybrany Okres Abonamentowy (jednorazowy zakup dostępu), a wygasa po jego upływie (usługa niedostępna od 9.01.2013 r.).
b) Stałym –dostęp do Usług udzielany jest na podstawie samej Umowy, która jest zawierana na czas w niej określony.
4.3 TRYB STAŁY
4.3.1 Zawarcie umowy na Dodatkowe Funkcje TransCommunicate w Trybie Stałym następuje w dniu zawarcia w formie pisemnej Umowy.
4.3.2 Warunki świadczenia Usług w Trybie Stałym, okres trwania Umowy i warunki jej rozwiązania określa Umowa oraz Cennik.
4.4 TRYB PRZEDPŁACONY (niedostępny od 9.01.2013 r.)
4.4.1 Zawarcie umowy na Dodatkowe Funkcje TransCommunicate w Trybie Przedpłaconym następuje w dniu zapłaty Faktury Proforma określonej w pkt. 5.2.1 Regulaminu.
4.4.2 Złożenie zamówienia na płatną usługę świadczoną w Trybie Przedpłaconym następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia. Formularz zamówienia jest dostępny w odpowiedniej zakładce TransCommunicate.
4.4.3 Umowa w Trybie Przedpłaconym zostaje zawarta na czas określony zgodnie ze złożonym zamówieniem i wygasa z upływem terminu, na jaki została zawarta.
4.4.4 Usługodawca świadczy usługi na Dodatkowe Funkcje TransCommunicate w okresie trwania Umowy, z zastrzeżeniem sytuacji, o których mowa w pkt. 5-7 Załącznika nr 1 do Regulaminu. Brak zamówienia i opłacenia kolejnego abonamentu jest równoznaczny z brakiem dostępu do Dodatkowych Funkcji TransCommunicate.
4.5 WYPOWIEDZENIE UMOWY
4.5.1 W przypadku naruszenia któregokolwiek z zakazów określonych w pkt. 6.1 i 6.2 Załącznika nr 1 do Regulaminu lub braku płatności, o której mowa w pkt. 5.3 Regulaminu, w terminie lub ze względu na ochronę istotnego interesu Usługodawcy, Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę w formie stwierdzonej pismem, ze skutkiem natychmiastowym, tj. ze skutkiem na dzień w którym wysłano wypowiedzenie, a Użytkownik mógł zapoznać się z jego treścią.
4.5.2 W trybie Przedpłaconym:
a) Użytkownik ma prawo wypowiedzenia Umowy w formie stwierdzonej pismem ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w Regulaminie, w terminie miesiąca od dnia opublikowania zmian w Regulaminie.
b) każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy w formie stwierdzonej pismem z zachowaniem dwutygodniowego terminu wypowiedzenia.
4.5.3 W sytuacjach określonych w pkt. 4.5.1 – 4.5.2, 4.5.5 kwota opłaconego, a niewykorzystanego abonamentu podlega zwrotowi na rzecz Użytkownika, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę wniosku o zwrot nadpłaty, której wysokość zostanie ustalona zgodnie z pkt. 4.5.4, wraz ze wskazaniem rachunku bankowego odbiorcy.
4.5.4 Proporcjonalnemu zwrotowi w sytuacji, o której mowa w pkt. 4.5.3, podlega jedynie opłata abonamentowa. Nie podlega zwrotowi w żadnej sytuacji opłata aktywacyjna, opłata za ponowną aktywację, ani zapłacona kara umowna. Użytkownikowi będzie przysługiwał zwrot kwoty stanowiącej równowartość części opłaty abonamentowej proporcjonalnej do okresu, jaki pozostał do końca Okresu Abonamentowego, przy czym podstawą do wyliczenia tej kwoty jest abonament bez promocji i rabatów.
4.5.5 W Trybie Stałym Umowa może być wypowiedziana w formie stwierdzonej pismem:
a) przez każdą ze stron, bez uzasadnienia, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli Okres rozliczeniowy wskazany w Umowie jest inny niż miesięczny,
b) przez każdą ze stron, bez uzasadnienia, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego, jeżeli Okres rozliczeniowy wskazany w Umowie jest miesięczny,
c) przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w Regulaminie, w terminie miesiąca od dnia opublikowania zmian w Regulaminie.
4.5.6 W okresie, za który Użytkownik nie uiścił w terminie opłaty abonamentowej Usługodawca może ograniczyć dostęp do Usług (tj. uchylić autoryzację).
4.6 Usługodawca zastrzega, iż w przypadku nieuzyskania przez Użytkownika autoryzacji w okresie 6 miesięcy od zablokowania Konta Użytkownika, Umowa ulega rozwiązaniu.

5. PŁATNOŚCI
5.1 Dodatkowe Funkcje TransCommunicate są świadczone odpłatnie na wyraźne zlecenie Użytkownika, zgodnie z wybranym Trybem świadczenia usługi:
a) po dokonaniu zapłaty za daną usługę dla Trybu Przedpłaconego lub
b) w terminie i na warunkach określonych w Umowie, o której mowa w pkt 4.3 Regulaminu.
5.2 TRYB PRZEDPŁACONY (niedostępny od 9.01.2013)
5.2.1 Usługi zostają udostępnione Użytkownikowi w ciągu 7 dni od dnia zapłaty. Warunki zapłaty określa udostępniona w zakładce TransCommunicate Faktura Proforma. Za dzień zapłaty uważany jest dzień uznania kwotą wskazaną na Fakturze Proforma, rachunku bankowego Usługodawcy.
5.2.2 Usługodawca wystawia właściwą fakturę VAT w dniu udostępnienia jej w zakładce TransCommunicate.
5.3 TRYB STAŁY
5.3.1 Usługi zostają udostępnione autoryzowanemu Użytkownikowi po złożeniu zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień Umowy zawartej z Użytkownikiem.
5.3.2 Ceny za dostęp do usług określone są w Cenniku. Użytkownik składający zamówienie w Trybie Stałym może skorzystać z promocyjnych warunków (dalej: Promocja), której zasady określa Umowa lub Cennik. Dniem zapłaty jest dzień uznania kwotą, wskazaną na Fakturze, rachunku bankowego Usługodawcy.
5.4 Usługodawca ma prawo w każdym czasie do wprowadzania nowych Usług oraz zmiany opłat za Usługi, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników poprzez pocztę elektroniczną, TransCommunicate lub informacje zamieszczone na Platformie Trans.eu. Zmiany opłat za Usługi nie mają zastosowania do bieżącego Okresu Abonamentowego Użytkownika.
5.5 Kwota abonamentowa jest niepodzielna, co oznacza, że:
a) nie można wnieść opłaty za okres krótszy niż długość Okresu Abonamentowego dla danej Usług,
b) uchylenie autoryzacji Użytkownika nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu lub jego całości za okres niezbędny do wyjaśnienia sytuacji, będącej przyczyną uchylenia autoryzacji,
c) zwrot opłaty abonamentowej jest możliwy tylko na warunkach określonych w pkt. 4.5.3 i 4.5.4 powyżej,
d) zmiana typu usługi przez Usługodawcę w trakcie trwania Okresu Abonamentowego jest możliwa poprzez zamówienie kolejnej Dodatkowej Funkcji TransCommunicate zgodnie z obowiązującym Cennikiem.

6.USŁUGA TRANSPRO, INDYWIDUALNE WARUNKI I OKRES TESTOWY
6.1 TRANSPRO
6.1.1 Usługodawca zastrzega sobie prawo przyznania bezpłatnie statusu TransPro:
a) klientowi indywidualnemu lub
b) klientowi korporacyjnemu posiadającemu więcej niż jedno Konto lub spełniającemu warunki określone w pkt 3.3 Załącznika nr 1 do Regulaminu.
6.1.2 Świadczenie Usług w standardzie TransPro określa odrębna umowa o usługę TransPro oraz odrębna umowa licencyjna.
6.2 INDYWIDUALNE WARUNKI
6.2.1 Usługodawca zastrzega sobie możliwość ustalenia indywidualnych warunków dostępu do Platformy Trans.eu i Dodatkowych Funkcji TransCommunicate.
6.2.2 Świadczenie usług w ramach indywidualnych warunków dostępu określa odrębna pisemna umowa.
6.3 OKRES TESTOWY
6.3.1 Usługodawca może bezpłatnie, na czas określony, przyznać dostęp do Dodatkowych Funkcji TransCommunicate (dalej: Okres Testowy) Użytkownikowi, który zarejestrował się po raz pierwszy i pomyślnie przeszedł proces autoryzacji.
6.3.2 Usługodawca ma prawo ustalić czas trwania Okresu Testowego dla określonej grupy Użytkowników, według dowolnych kryteriów lub przedłużyć/skrócić Okres Testowy dla oznaczonego Użytkownika, według swojego uznania. Ponadto, Usługodawca może przydzielić Okres Testowy innym Użytkownikom niż określeni w pkt. 6.3.1.
6.3.3 W Okresie Testowym Usługodawca może zastosować wobec Użytkownika wszystkie sankcje, o których mowa w Załączniku nr 1 do Regulaminu – Zasady korzystania z TransCommunicate, w szczególności określone w pkt. 6 i 7 Załącznika nr 1.
6.3.4 Po zakończeniu Okresu Testowego Usługodawca może odmówić zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze względu na ochronę uzasadnionego interesu Usługodawcy lub Użytkowników, a w szczególności ze względu na zaistnienie okoliczności lub podejrzenie ich zaistnienia, uzasadniających zastosowanie postanowień pkt. 5, 6 i 7 Załącznika nr 1 do Regulaminu – Zasady korzystania z TransCommunicate.

7. REKLAMACJE
7.1 Niniejszy dział określa warunki, jakim powinna odpowiadać reklamacja usług świadczonych przez Usługodawcę oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
7.2 Reklamacja może być złożona:
a) pisemnie na adres: Trans.eu Group S.A. (dawniej Logintrans Sp. z o.o.), Wysoka, ul. Chabrowa 4, 52-200 Wrocław 65 lub
b) drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacja@trans.eu.
7.3 Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) oraz adres zamieszkania bądź siedziby Użytkownika, zwanego dalej „Reklamującym”,
b) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,
c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
d) podpis reklamującego – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
7.4 W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w pkt. 7.3 lit. a – d, Administrator może:
a) niezwłocznie poinformować Reklamującego o konieczności jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania,
b) poinformować Reklamującego, że jego pismo nie spełnia warunków reklamacyjnych, co skutkuje pozostawieniem go bez rozpoznania.
7.5 Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 15 dni roboczych od dnia jej złożenia. Usługodawca zastrzega sobie prawo przedłużenia 15 dniowego terminu na odpowiedź w sytuacji, w której udzielenie odpowiedzi uzależnione jest od zebrania dodatkowych analiz technicznych lub prawnych lub tłumaczenia , o czym poinformuje niezwłocznie Reklamującego.
7.6 Odpowiedzi na reklamację Usługodawca udziela:
a) pisemnie, poprzez przesłanie odpowiedzi na adres siedziby Użytkownika,
b) drogą elektroniczną na wskazany przez Reklamującego adres poczty elektronicznej,
c) telefonicznie.
7.7 Usługodawca zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, odmowy jej udzielenia lub odesłania Użytkownika do odpowiedniego fragmentu dokumentacji Trans.eu, jeżeli:
1) odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne będzie zawierać informacje:
a) udzielone uprzednio w ramach usługi Pomoc,
b) udzielone w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne Użytkownika,
c) zawarte w Regulaminie lub instrukcji obsługi zawartej w Dokumentacji Trans.eu,
2) zgłoszenie reklamacyjne:
a) nie będzie zawierać danych wystarczających do identyfikacji Użytkownika lub podmiotu, który wniósł reklamację,
b) nie będzie zawierać danych umożliwiających udzielenia i wysłania odpowiedzi reklamacyjnej,
c) będzie pochodzić od osoby trzeciej, nieposiadającej stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa do złożenia reklamacji,
d) nie posiada formy wystarczającej do uznania jej jako pismo reklamacyjne,
e) nie zawiera informacji o przyczynie złożenia reklamacji, pytań, opisu zgłaszanych zastrzeżeń,
f) zawiera treści obraźliwe, obelżywe i wulgarne, nawołujące do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
g) zostanie złożone po upływie 90 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
O skorzystaniu z powyższego prawa Usługodawca poinformuje niezwłocznie Reklamującego.
7.8 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone w reklamacji.
7.9 Użytkownik, który nie zgadza się z odpowiedzią reklamacyjną, ma prawo złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie reklamacji w terminie 90 dni od dnia otrzymania odpowiedzi. Postanowienia pkt. 7.2 – 7.7 stosuje się odpowiednio.
7.10 W wyniku ponownego rozpoznania reklamacji, zgodnie z pkt. 7.9, wobec Użytkownika wyczerpana zostaje droga reklamacyjna i nie przysługują żadne środki odwoławcze, chyba że:
a) Użytkownik przedstawi nowe okoliczności i dowody mogące mieć wpływ na rozstrzygnięcie reklamacyjne,
b) Użytkownik wznawia korespondencje w celu uzyskania dostępu na postawie indywidualnych warunków, o których mowa w pkt. 6.2.
7.11 Użytkownikowi, któremu dostęp udzielony został w oparciu o indywidualne warunki określone w pkt. 6.2, nie przysługuje reklamacja.
7.12 Usługodawca zastrzega sobie prawo ingerencji w strukturę techniczną Konta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Oprogramowania Platformy Trans.eu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania.

8. ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA
8.1 Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną i na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2004 r., Nr 2004, poz. 959 ze zm.). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za:
a) prawdziwość danych przedstawionych przez Użytkownika w procesie autoryzacji Użytkownika,
b) treści przekazywane i publikowane za pośrednictwem TransCommunicate oraz na Forum Trans.eu przez Użytkowników,
c) niezawarcie, nienależyte wykonanie bądź nie wykonywanie przez Użytkowników umów zawartych z innymi Użytkownikami za pomocą Platformy Trans.eu,
d) działania Użytkowników oraz osób trzecich naruszające postanowienia Regulaminu,
e) wypłacalność Użytkowników,
f) nie wykonywanie przez Użytkowników umów zawartych z innymi Użytkownikami za pomocą Platformy Trans.eu,
g) utracone korzyści Użytkownika;
h) uchylenia bądź powstrzymanie się od udzielenia autoryzacji,
i) usunięcia, zablokowania Konta albo dostępu do części lub całości Usług wobec każdego Użytkownika, którego działania są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu i jego Załączników, dobrymi obyczajami, jak również, jeżeli działania te zagrażają lub naruszają interes Administratora lub innych Użytkowników,
j) usunięcie z TransTrucks lub TransLoads ofert Użytkownika.
8.2 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie Oprogramowania Platformy Trans.eu wynikłe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za:
a) okresowe wyłączenie TransCommunicate oraz dostępu do Usług,
b) utratę wszystkich danych Użytkowników znajdujących się na serwerach Usługodawcy.
8.3 Usługodawca jako właściciel i zarządca Platformy Trans.eu dołoży wszelkich starań, aby:
a) Platforma Trans.eu oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń na poziomie 98 % czasu działania,
b) czas usunięcia ewentualnych awarii Platformy Trans.eu nie był dłuższy niż 24 godziny,
c) czas ewentualnych ograniczeń dostępu do Platformy Trans.eu nie był dłuższy niż 24 godziny,
d) przerwy konserwacyjne Platformy Trans.eu wynosiły nie więcej niż dwa razy w miesiącu po 4 godziny, każda pomiędzy godzinami 20.00 – 6.00 lub w dni świąteczne bez ograniczeń godzinowych chyba, że awaria wynika z działania siły wyższej, czynników niezależnych od Administratora, w tym niedozwolonej ingerencji Użytkowników lub osób trzecich.
8.4 Usługodawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone Użytkownikowi wyłącznie z winy umyślnej.
8.5 Usługodawca może usunąć lub zablokować Konta albo dostęp do części lub całości Usług wobec każdego Użytkownika, którego działania naruszają interes Administratora lub Użytkowników. Zasady usunięcia i blokady Konta określa Załączniki nr 1 Regulaminu.
8.6 W przypadku podjęcia przez Użytkownika działań naruszających Regulamin, Usługodawcy będzie przysługiwała od Użytkownika Pierwotnego kara umowna w wysokości:
a) miesięcznej opłaty abonamentowej, wskazanej w Cenniku obowiązującym w dniu obciążenia karą umowną, bez zastosowania aktualnych promocji i rabatów – w przypadku naruszeń mniejszej wagi, za które uważa się w szczególności naruszenia następujących postanowień Regulaminu: 3.4 – 3.7 i 9.4 Załącznika nr 1 do Regulaminu oraz 4.1 – 4.3 Załącznika nr 2 do Regulaminu,
b) równowartości pięciokrotności opłaty aktywacyjnej wskazanej w Cenniku obowiązującym w dniu obciążenia karą umowną za każde jedno naruszenie – w przypadku naruszeń stanowiących średnie zagrożenie dla interesów Usługodawcy lub innych Użytkowników, za które uważa się w szczególności naruszenia następujących postanowień Regulaminu: 3.8 – 3.10, 5.1.1 Załącznika nr 1 do Regulaminu.
c) równowartości rocznej opłaty abonamentowej, wskazanej w Cenniku obowiązującym w dniu obciążenia karą umowną, bez zastosowania aktualnych promocji i rabatów – w przypadku istotnych naruszeń, godzących w interes Usługodawcy lub innych Użytkowników, za które uważa się w szczególności naruszenie postanowienia 3.8 Załącznika nr 1 do Regulaminu poprzez udostępnienie Konta więcej niż jednemu podmiotowi lub korzystanie z Konta więcej niż jednego Użytkownika, a także naruszenia następujących postanowień Regulaminu: 9.3 Załącznika nr 1 do Regulaminu i 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1 Wszelkie prawa własności intelektualnej do Oprogramowania i Platformy Trans.eu przysługują Administratorowi. Korzystanie z Oprogramowania i PlatformyTrans.eu na podstawie Regulaminu oraz odrębnej Umowy licencyjnej, nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkowników jakichkolwiek praw własności intelektualnej do Oprogramowania i Platformy Trans.eu. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej do Oprogramowania i Platformy Trans.eu, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Platformy Trans.eu i Oprogramowania lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora,
b) korzystanie z Platformy Trans.eu i Oprogramowania w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami,
c) niszczenie, uszkadzanie, usuwanie lub zmienianie danych informatycznych, tekstowych i graficznych Platformy Trans.eu i Oprogramowania lub zakłócanie działania Platformy Trans.eu w inny sposób,
d) pobieranie zawartości części lub całości Oprogramowania lub Platformy Trans.eu, w szczególności Bazy Danych Użytkowników i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w części, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy.
9.2 Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy jest w części lub całości nieważne z powodu jego niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Umowa w pozostałej części pozostaje w mocy i interpretuje się ją w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa tak, aby zachować możliwie najwierniej sens postanowienia nieważnego.
9.3 Usługodawca zastrzega sobie prawo, a Użytkownik wyraża zgodę na:
a) wykorzystywanie praw własności intelektualnej i przemysłowej Użytkownika, w tym nazw handlowych i znaków towarowych w celach promocyjnych i marketingowych Usługodawcy,
b) zamieszczanie opatrzonych znakiem wodnym „Trans.eu” kopii dokumentów, o których mowa pkt. 4.2 Załącznika nr 1 do Regulaminu – Zasady Korzystania z TransCommunicate, przy profilu Użytkownika.
c) przesyłanie informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2004 Nr. 96, poz. 959 ze zm.),
d) wystawienie i przesyłanie Faktury tytułem świadczonych Usług w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1528),
e) otrzymywanie faktur bez podpisu osoby uprawnionej do jej odbioru.
9.4 Usługodawca – Trans.eu Group S.A. (dawniej Logintrans Sp. z o.o.) z siedzibą w Wysokiej, ul. Chabrowa 4, 52-200 Wrocław 65 – jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 833 ze zm.). Dane są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji Umowy oraz w celu umożliwienia potencjalnym kontrahentom skontaktowania się z Użytkownikami oraz zawarcia z nimi transakcji. Dane są podawane dobrowolnie, a wszystkie zasady przetwarzania określa Polityka prywatności dostępna na http://www.trans.eu/pl/polityka-prywatnosci.html. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do podanych danych oraz ich poprawiania i żądania usunięcia
9.5 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie lub Umowie ma zastosowanie prawo polskie.
9.6 Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu lub powstające w związku z nim będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Usługodawcy.

10.WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU I ZMIAN DO REGULAMINU
10.1 Usługodawca publikuje zmiany Regulaminu oraz Załączników lub dodatków, stanowiących integralną część Regulaminu, na stronie http://www.trans.eu/pl/regulamin.html.
10.2 Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu w witrynie WWW, o której mowa w pkt. 10.1.
10.3 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.01.2014 r.

Regulamin świadczenia usług i bezpieczeństwa Platformy Trans.eu
Regulamin świadczenia usług i bezpieczeństwa Platformy Trans.eu
Załącznik 1 do Regulaminu – Zasady korzystania z TransCommunicate
Załącznik 2 do Regulaminu – Zasady korzystania z TransTrucks i TransLoads
Załącznik 3 do Regulaminu – Zasady korzystania z Bazy Danych Użytkowników
Załącznik 4 do Regulaminu – Zasady korzystania z Forum Transportowego
Załącznik 5 do Regulaminu – Regulamin Giełdy Wierzytelności PlatformyTrans.eu
Załącznik 6 do Regulaminu – TransProtect
Załącznik 7 do Regulaminu – TransIdea.eu
Załącznik 8 do Regulaminu – Transplace.eu
Załącznik 9 do Regulaminu – TransMap
Załącznik 10 do Regulaminu – Usługa SMS
Załącznik 11 do Regulaminu – Transbrokers
Załącznik 12 do Regulaminu – OCP Audit